CONVOCADAS 6 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN ALGEMESÍ

PREPÁRATE CON NOSOTROS, UNA DE ESTAS PLAZAS PUEDE SER TUYA

INSTANCIAS HASTA EL 9 DE ABRIL

ENLACE CONVOCATORIA

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és la provisió en propietat de sis (6) places d’Agents de la Policia Local per consolidació de l’ocupació temporal mitjançant el procedeiment de concurs-oposició tal com estableix el Decret 180/2018 de 5 d’octubre pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la llei 17/2017 de coordinació de policies locals de la Comunistat Valenciana segons el següent detall: LLOCS, denominats Agents de Policia Local: Classificació: Administració especial. Subescala serveis especials, Policia local i auxiliar, escala bàsica, grup C, subgrup C1 • Titulació requerida: Títol de batxiller o tècnic o equivalent. • Requisit del lloc de treball: estar en possessió del certificat del grau elemental de coneixements de valencià nivell B1 Les places convocades son les ocupades pels agents interins enumerats en el punt primer de la present proposta d’aprovació que foren incloses en l’oferta pública d’ocupació addicional per estabilització de l’ocupació temporal per al sector d ela policia local publicada en el BOP núm. 77 de 23/014/2018 al ser estos els de més antiguitat en el nomenament.

2.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per a ser admesos/es a la realització d’aquest procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents en la data en què finalitzen el termini de presentació d’instàncies:

• Tindre la nacionalitat espanyola.

• Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent. La equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l’administració competent en cada cas concret i degudament acreditada pels aspirants.

• No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb els quadres i barems d’exclusions mèdiques que es determinen reglamentàriament i tenir una estatura mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.

• Haver complit divuit anys i no excedir, si és el cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.

• Posseir els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen 25 kw o una relació potència/pes no superior a 0,16 kw/kg.

• No tenir una inhabilitació per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

• Mancar d’antecedents penals.

• Comprometre’s mitjançant declaració jurada a portar armes de foc i si és necessari utilitzar-les

• Estar en possessió del certificat de grau elemental de coneixements de valencià expedit per la junta qualificadora de coneixements de valencià (nivell B1)

3.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:

3.1 Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran a la Sra. Alcaldessa-Presidenta d’aquest Ajuntament; es podrà utilitzar la instància model que facilitarà l’oficina d’atenció ciutadana. Les instàncies es presentaran en el Registre General o en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el termini de 20 dies hàbils, a partir del següent de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. En les instàncies per a prendre part en esta convocatòria, les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en estes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten en tots els seus extrems les presents bases.

3.2 Les instàncies s’acompanyaran del justificant d’haver ingressat els drets d’examen, que queden fixats en 15,50€ i que es faran efectius mitjançant l’oportuna autoliquidació o bé mitjançant gir postal. La falta de justificació del pagament dels drets d’examen determinarà l’exclusió i la persona aspirant. Els drets d’examen només seran retornats a les persones que no siguin admeses al procés selectiu. Segons l’establert en l’ordenança fiscal municipal reguladora de les taxes per concurrència a proves selectives, estaran exempts del pagament de la taxa els funcionaris que sol·liciten participar en les proves selectives convocades pels sistemes d’oposició lliure, concurs oposició o promoció interna per a proveir distintes places de caràcter funcionarial.

3.3.- Els aspirants també adjuntaran a la instància el certificat de grau elemental de coneixements de valencià al ser aquest requisit d’accés segons el catàleg de llocs de treball.