NOSOTROS TE AYUDAMOS A CONSEGUIR UNA DE ESTAS PLAZAS

CONVOCADAS

6 PLAZAS

DE POLICÍA LOCAL

EN ALBERIC


INSTANCIAS HASTA EL 17 DE ABRIL

BASES Y CONVOCATORIA

BASES PER A LA COBERTURA DE SIS PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL D’ALBERIC,ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SERVEIS ESPECIALS, GRUP C, SUBGRUP C1, d’acord amb el DECRET 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

1.- Objecte de la convocatòria i normativa reguladora.

1.1. Objecte de la convocatòria.

L’objecte de les presents bases és la cobertura en propietat de 6 places d’Agent de la Policia Local, com a funcionari de carrera, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrada en l’escala bàsica, categoria d’agent, corresponent-li el nivell C1 de titulació; pertanyents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2017 mitjançant concurs oposició. L’Òrgan Tècnic de Selecció no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de places convocades. Les sis places seran cobertes per torn lliure mitjançant concurs oposició en tractar-se d’una oferta d’estabilització d’ocupació temporal d’acord amb l’apartat 6 de l’article19 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. El nombre de places convocades, podran augmentar-se amb les vacants que es produïsquen amb anterioritat a la celebració de les proves, dins dels límits establits legalment.

2.- Requisits dels aspirants

Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l’acompliment de les funcions, d’acord amb les exclusions mèdiques establides en el DECRET 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones

c) Haver complit divuit anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.

e) Mancar d’antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancel·lats.

f) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtenir-ho en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies. Havent d’aportar si escau, documentació o certificat acreditatiu de l’equivalència.

g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació potencia / pes no superior a 0,16 kw/kg. 2.1. Manteniment dels Requisits: Tots els requisits hauran de referir-se al dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies i mantenir-se durant tot el procés selectiu i fins al moment de la presa de possessió.

3.- Presentació d’instàncies i documentació annexa.

3.1. Les instàncies.

Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran al senyor Alcalde-President d’aquest Ajuntament, podent utilitzar-se la instància model que facilite l’Ajuntament en el seu Registre General d’Entrada o a través de la pàgina web www.alberic.es. Les instàncies es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, o en la forma que determina ena l art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, durant el termini de 20 dies hàbils, a partir del següent al de publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. AJUNTAMENT D’ALBERIC LA RIBERA ALTA (València) Plaça de la Constitució,24 Tel.96244 00 66 – Fax 96 244 20 42 46260 ALBERIC C.I.F. P-4601100-C En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, en el cas d’obtindre qualsevol de les places. El domicili que figura en la sol·licitud es considerarà l’únic vàlid a l’efecte de notificacions, devent a més indicar-se el número de telèfon per a rebre comunicacions. Serà responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la consignació dels mateixos i les seues futures modificacions. La presentació de la instància implica, als efectes previstos en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el consentiment dels afectats per a la seua inclusió en el fitxer de Personal d’aquest Ajuntament, la finalitat del qual és la derivada de la gestió de l’Àrea de Recursos Humans, disposant dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legalitat vigent, i sent responsable del fitxer l’Ajuntament d’Alberic.

3.2. A les instàncies s’acompanyarà:

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.

b) Justificant d’haver ingressat en la Tresoreria Municipal, mitjançant ingrés bancari, els drets d’examen, que es fixen en 59 €. A aquest efecte, el compte bancari en la qual haurà d’efectuar-se l’ingrés a nom de l’Ajuntament d’Alberic, indicant en el concepte CONVOCATORIA AGENTS POLICIA és la següent: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641

c) Fotocòpia del Títol de Batxiller o tècnic o equivalent.

d) Fotocòpia dels permisos requerits que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.

e) Certificat mèdic oficial, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l’accés a la categoria d’agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l’accés a la funció pública.