OFERTA 2 PLAZAS DE TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL EN CALLOSA D´EN SARRIÀ

EN VENFOR TE AYUDAMOS A PREPARARTE


BOP 59/2019, de 26 de marzo

Los requisitos para poder acceder a estas plazas, dependen del organismo convocante aunque por regla general los más habituales son:

  • Ser español, mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación.
  • Hallarse en posesión del título de técnico especialista en Jardín de Infancia o de técnico superior en Educación Infantil.
  • No haber sido condenado ni estar procesado ni inculpado por delito doloso, a menos que se hubiera obtenido la rehabilitación o hubiera re-caído en la causa auto de sobreseimiento.
  • No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
  • No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, de un cuerpo del Estado, de las comunidades autónomas o de las Administraciones locales, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.
  • No padecer defecto físico ni enfermedad que incapacite para el desempeño del puesto.

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

Ven a informarte de cómo preparar esta oposición con nosotros

Empleo Público DOCV (28/03/2019)

Ayuntamiento de Elche. Convocatoria de la oposición libre y del concurso de movilidad para cubrir 34 plazas de agente de la policía local. [2019/2425] (DIARI nº 8515, de 27.03.2019)
ver texto

6 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN ALBERIC

NOSOTROS TE AYUDAMOS A CONSEGUIR UNA DE ESTAS PLAZAS

CONVOCADAS

6 PLAZAS

DE POLICÍA LOCAL

EN ALBERIC


INSTANCIAS HASTA EL 17 DE ABRIL

BASES Y CONVOCATORIA

BASES PER A LA COBERTURA DE SIS PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL D’ALBERIC,ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SERVEIS ESPECIALS, GRUP C, SUBGRUP C1, d’acord amb el DECRET 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.

1.- Objecte de la convocatòria i normativa reguladora.

1.1. Objecte de la convocatòria.

L’objecte de les presents bases és la cobertura en propietat de 6 places d’Agent de la Policia Local, com a funcionari de carrera, escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, enquadrada en l’escala bàsica, categoria d’agent, corresponent-li el nivell C1 de titulació; pertanyents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’exercici 2017 mitjançant concurs oposició. L’Òrgan Tècnic de Selecció no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de places convocades. Les sis places seran cobertes per torn lliure mitjançant concurs oposició en tractar-se d’una oferta d’estabilització d’ocupació temporal d’acord amb l’apartat 6 de l’article19 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017. El nombre de places convocades, podran augmentar-se amb les vacants que es produïsquen amb anterioritat a la celebració de les proves, dins dels límits establits legalment.

2.- Requisits dels aspirants

Per a ser admesos en el procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No patir malaltia o defecte físic algun que impedisca l’acompliment de les funcions, d’acord amb les exclusions mèdiques establides en el DECRET 180/2018, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i tindre una alçada mínima de 1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones

c) Haver complit divuit anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas de personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat.

e) Mancar d’antecedents penals per delictes dolosos o tenir-los cancel·lats.

f) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtenir-ho en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies. Havent d’aportar si escau, documentació o certificat acreditatiu de l’equivalència.

g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació potencia / pes no superior a 0,16 kw/kg. 2.1. Manteniment dels Requisits: Tots els requisits hauran de referir-se al dia en què finalitze el termini de presentació d’instàncies i mantenir-se durant tot el procés selectiu i fins al moment de la presa de possessió.

3.- Presentació d’instàncies i documentació annexa.

3.1. Les instàncies.

Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria es dirigiran al senyor Alcalde-President d’aquest Ajuntament, podent utilitzar-se la instància model que facilite l’Ajuntament en el seu Registre General d’Entrada o a través de la pàgina web www.alberic.es. Les instàncies es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, o en la forma que determina ena l art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, durant el termini de 20 dies hàbils, a partir del següent al de publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. AJUNTAMENT D’ALBERIC LA RIBERA ALTA (València) Plaça de la Constitució,24 Tel.96244 00 66 – Fax 96 244 20 42 46260 ALBERIC C.I.F. P-4601100-C En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa, en el cas d’obtindre qualsevol de les places. El domicili que figura en la sol·licitud es considerarà l’únic vàlid a l’efecte de notificacions, devent a més indicar-se el número de telèfon per a rebre comunicacions. Serà responsabilitat exclusiva del sol·licitant els errors en la consignació dels mateixos i les seues futures modificacions. La presentació de la instància implica, als efectes previstos en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el consentiment dels afectats per a la seua inclusió en el fitxer de Personal d’aquest Ajuntament, la finalitat del qual és la derivada de la gestió de l’Àrea de Recursos Humans, disposant dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legalitat vigent, i sent responsable del fitxer l’Ajuntament d’Alberic.

3.2. A les instàncies s’acompanyarà:

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.

b) Justificant d’haver ingressat en la Tresoreria Municipal, mitjançant ingrés bancari, els drets d’examen, que es fixen en 59 €. A aquest efecte, el compte bancari en la qual haurà d’efectuar-se l’ingrés a nom de l’Ajuntament d’Alberic, indicant en el concepte CONVOCATORIA AGENTS POLICIA és la següent: IBAN ES54 2100 7194 6922 0004 8641

c) Fotocòpia del Títol de Batxiller o tècnic o equivalent.

d) Fotocòpia dels permisos requerits que habiliten per a la conducció dels vehicles pertinents.

e) Certificat mèdic oficial, en el qual es faça constar expressament la seua capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l’accés a la categoria d’agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l’accés a la funció pública.


10 PLAZAS POLICÍA LOCAL PAIPORTA

PREPÁRATE CON NOSOTROS Y CONSIGUE UNA DE ESTAS PLAZAS


INSTANCIAS HASTA EL 16 DEABRIL

ENLACE CONVOCATORIA

BASES ESPECIFIQUES PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE SET PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, CINC PLACES MITJANÇANT EL SISTEMA D’OPOSICIÓ I TORN LLIURE I DOS PLAÇES MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS I TORN DE MOBILITAT.

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

1.1. És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat de set places d’agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de personal funcionari d’este Ajuntament, i incloses en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2018 (BOPV de data 03/08/2018). Cobrint-se cinc d’elles pel torn lliure per mitjà del sistema d’oposició i dos pel torn de mobilitat per mitjà del sistema de concurs.

1.2. Les esmentades places estan enquadrades en l’escala d’Administració Especial, subescala bàsica, Grup de classificació C, subgrup C1 dels previstos per l’article 76 del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, nivell de complement de destí 18 i la resta d’emoluments que corresponguen de conformitat amb la legislació vigent.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per a prendre part en les proves selectives convocades, els aspirants hauran de reunir en el dia de finalització del termini de presentación d’instàncies i mantindre fins al moment de la presa de possessió coma funcionari de carrera, el requisits següents:

2.1.Torn Lliure:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No tenir una inhabilitació por sentencia ferma per a l’eexercici de la función pública, ni de separació del servei de cap administración pública mitjançant expedient disciplinari. c) No tenir antecedents penals.

d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent, haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència o homologació de títols haurà d’acreditar-se per mitjà de certificació expedida per l’Administració educativa.

e) Tenir almennys divuit anys d’edat i no excedir, si escau, l’edat máxima de jubilació forçosa

f) Comprometre’s, mitjançant de declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg. h) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca el exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d’acord amb el barem d’exclusions mèdiques establit per l’Orde de 23 denovembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i AdministracionsPúbliques. i) Tenir una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.

2.2. Torn de Mobilitat:

a) Ser funcionari de carrera en plaça d’Agent de la Policia Local, integrat en la Subescala de Servicis Especials, Classe Policia Locali els seus Auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana i estar en possessió del títol de batxiller, cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o els seus equivalents, haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència o homologació de títols haurà d’acreditar-se per mitjà de certificació expedida per l’Administració educativa.

b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoría des de la qual es concursa.

c) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca el exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d’acord amb el barem d’exclusions mèdiques establit per l’Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i AdministracionsPúbliques.

e) No trobar-se suspés ni inhabilitat en ferm, per a l’exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació després de la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb antelació a la data de la convocatòria del concurs, s’entendran anul·lades totes les actuacions respecte de l’aspirant afectat.

f) Estar en possessió del permisos que habiliten per a la conducció de les clases B en condicions per accedir al permís BTP, i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potencia que no sobrepassen els 25 Kw o una relació portencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.

TERCERA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Els que desitgen prendre part en este procés selectiu ho sol·licitaran per mitjà d’instància dirigida a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Paiporta, presentant-se en el registre general d’este (UNICA), en el model oficial que serà facilitat per l’Ajuntament, o a través de la seu electrònica utilitzant el tràmit EMP01-12 (Participació en procés selectiu. Agent de la policia local torn lliure-mobilitat.) al que es pot accedir en la pàgina web https://unica.paiporta.es/portalciudadano, durant el termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de les presents Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat. Les instàncies podran presentar-se igualment per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents als de l’Ajuntament de Paiporta hauran de remetre còpia d’aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al següent correu electrònic: personal@paiporta.es. En la instància, els interessats hauran de manifestar que reunixen tots els requisits establits en la base segona de les present convocatòria, per al torn lliure o el de mobilitat, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa. Junt amb la instància hauran de presentar la següent documentació:

a) Fotocòpia DNI

b) En el torn de mobilitat, haurà d’acompanyar-se, igualment, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l’aspirant. Dita documentació haurà d’acompanyar-se a la instància de sol·licitud d’admissió al torn de mobilitat per mitjà de concurs de mèrits en sobre tancat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’acredite en el moment de presentació de les instàncies.

c) Igualment per al torn de mobilitat, els aspirants hauran d’aportar certificat que acredite que ostenten la condició de funcionari de carrera de la categoria d’Agent i que han estat al menys dos anys en el lloc des del que es concursa.

d) Justificant d’haver ingressat l’import de dels drets d’examen, segons ordenança municipal vigent en el moment de presentació de la sol·licitud (veure pàgina web de l’Ajuntament) L’impagament dels drets d’examen donarà lloc a l’exclusió definitiva de l’aspirant en el procés selectiu, no sent possible l’esmena posterior. En el cas de quedar exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l’import satisfet. Pagament per teletramitació: 51 N.º 250 31-XII-2018 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 51 N.º 250 31-XII-2018 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Accedir a la pàgina web de l’Ajuntament (www.paiporta.es) i en el marge inferior entrar en “Autoliquidacions d’impostos”. En la pàgina que s’obri, en el marge esquerre entrar en “Taxa drets d’examen”. Punxar en el desplegable de la part superior de la pàgina i marcar: “Accés a policia local escala bàsica, inscripció, prova psicotècnica i reconeixement mèdic” o “Accés a policia local escala bàsica, inscripció, prova psicotècnica i reconeixement mèdic (50 % bonificat)”. Emplenar dades personals en la part superior, l’import de la taxa ha d’aparéixer autocompletat. En observacions s’ha d’indicar “Taxa policia local escala básica”. Generar l’arxiu pdf en el qual apareixerà un codi de barres. L’imprés d’autoliquidació generat pot pagar-se en una entitat bancària o en la pàgina web de l’Ajuntament, en la pestanya “Pagaments telemàtics” que figura en el marge superior esquerre.