PREPÁRATE CON NOSOTROS Y CONSIGUE UNA DE ESTAS PLAZAS


INSTANCIAS HASTA EL 16 DEABRIL

ENLACE CONVOCATORIA

BASES ESPECIFIQUES PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE SET PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, CINC PLACES MITJANÇANT EL SISTEMA D’OPOSICIÓ I TORN LLIURE I DOS PLAÇES MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS I TORN DE MOBILITAT.

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

1.1. És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat de set places d’agent de la Policia Local, vacants en la plantilla de personal funcionari d’este Ajuntament, i incloses en l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2018 (BOPV de data 03/08/2018). Cobrint-se cinc d’elles pel torn lliure per mitjà del sistema d’oposició i dos pel torn de mobilitat per mitjà del sistema de concurs.

1.2. Les esmentades places estan enquadrades en l’escala d’Administració Especial, subescala bàsica, Grup de classificació C, subgrup C1 dels previstos per l’article 76 del Reial Decret Llei 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, nivell de complement de destí 18 i la resta d’emoluments que corresponguen de conformitat amb la legislació vigent.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per a prendre part en les proves selectives convocades, els aspirants hauran de reunir en el dia de finalització del termini de presentación d’instàncies i mantindre fins al moment de la presa de possessió coma funcionari de carrera, el requisits següents:

2.1.Torn Lliure:

a) Tindre la nacionalitat espanyola.

b) No tenir una inhabilitació por sentencia ferma per a l’eexercici de la función pública, ni de separació del servei de cap administración pública mitjançant expedient disciplinari. c) No tenir antecedents penals.

d) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent, haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència o homologació de títols haurà d’acreditar-se per mitjà de certificació expedida per l’Administració educativa.

e) Tenir almennys divuit anys d’edat i no excedir, si escau, l’edat máxima de jubilació forçosa

f) Comprometre’s, mitjançant de declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

g) Estar en possessió dels permisos de conducció de vehicles de les classes B i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw o una relació potencia/peso no superior a 0,16 Kw/Kg. h) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca el exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d’acord amb el barem d’exclusions mèdiques establit per l’Orde de 23 denovembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i AdministracionsPúbliques. i) Tenir una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.

2.2. Torn de Mobilitat:

a) Ser funcionari de carrera en plaça d’Agent de la Policia Local, integrat en la Subescala de Servicis Especials, Classe Policia Locali els seus Auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana i estar en possessió del títol de batxiller, cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o els seus equivalents, haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència o homologació de títols haurà d’acreditar-se per mitjà de certificació expedida per l’Administració educativa.

b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoría des de la qual es concursa.

c) No patir cap malaltia o cap defecte físic que impedisca el exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d’acord amb el barem d’exclusions mèdiques establit per l’Orde de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i AdministracionsPúbliques.

e) No trobar-se suspés ni inhabilitat en ferm, per a l’exercici de funcions públiques. De produir-se la suspensió o la inhabilitació després de la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb antelació a la data de la convocatòria del concurs, s’entendran anul·lades totes les actuacions respecte de l’aspirant afectat.

f) Estar en possessió del permisos que habiliten per a la conducció de les clases B en condicions per accedir al permís BTP, i A que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potencia que no sobrepassen els 25 Kw o una relació portencia/peso no superior a 0,16 Kw/kg.

TERCERA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Els que desitgen prendre part en este procés selectiu ho sol·licitaran per mitjà d’instància dirigida a l’alcaldessa de l’Ajuntament de Paiporta, presentant-se en el registre general d’este (UNICA), en el model oficial que serà facilitat per l’Ajuntament, o a través de la seu electrònica utilitzant el tràmit EMP01-12 (Participació en procés selectiu. Agent de la policia local torn lliure-mobilitat.) al que es pot accedir en la pàgina web https://unica.paiporta.es/portalciudadano, durant el termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de les presents Bases en el Butlletí Oficial de l’Estat. Les instàncies podran presentar-se igualment per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents als de l’Ajuntament de Paiporta hauran de remetre còpia d’aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al següent correu electrònic: personal@paiporta.es. En la instància, els interessats hauran de manifestar que reunixen tots els requisits establits en la base segona de les present convocatòria, per al torn lliure o el de mobilitat, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa. Junt amb la instància hauran de presentar la següent documentació:

a) Fotocòpia DNI

b) En el torn de mobilitat, haurà d’acompanyar-se, igualment, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l’aspirant. Dita documentació haurà d’acompanyar-se a la instància de sol·licitud d’admissió al torn de mobilitat per mitjà de concurs de mèrits en sobre tancat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s’acredite en el moment de presentació de les instàncies.

c) Igualment per al torn de mobilitat, els aspirants hauran d’aportar certificat que acredite que ostenten la condició de funcionari de carrera de la categoria d’Agent i que han estat al menys dos anys en el lloc des del que es concursa.

d) Justificant d’haver ingressat l’import de dels drets d’examen, segons ordenança municipal vigent en el moment de presentació de la sol·licitud (veure pàgina web de l’Ajuntament) L’impagament dels drets d’examen donarà lloc a l’exclusió definitiva de l’aspirant en el procés selectiu, no sent possible l’esmena posterior. En el cas de quedar exclòs per qualsevol causa, no tindrà dret a la devolució de l’import satisfet. Pagament per teletramitació: 51 N.º 250 31-XII-2018 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 51 N.º 250 31-XII-2018 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Accedir a la pàgina web de l’Ajuntament (www.paiporta.es) i en el marge inferior entrar en “Autoliquidacions d’impostos”. En la pàgina que s’obri, en el marge esquerre entrar en “Taxa drets d’examen”. Punxar en el desplegable de la part superior de la pàgina i marcar: “Accés a policia local escala bàsica, inscripció, prova psicotècnica i reconeixement mèdic” o “Accés a policia local escala bàsica, inscripció, prova psicotècnica i reconeixement mèdic (50 % bonificat)”. Emplenar dades personals en la part superior, l’import de la taxa ha d’aparéixer autocompletat. En observacions s’ha d’indicar “Taxa policia local escala básica”. Generar l’arxiu pdf en el qual apareixerà un codi de barres. L’imprés d’autoliquidació generat pot pagar-se en una entitat bancària o en la pàgina web de l’Ajuntament, en la pestanya “Pagaments telemàtics” que figura en el marge superior esquerre.